واحد حسابرسی داخلی جهت ایجاد اطمینان از اثر بخش بودن کل سیستم های کنترل داخلی , کمک به مدیریت در ایفای بهتر مسئولیت ها از طریق ارائه تجزیه و تحلیل , ارزیابی های نتایج و پیشنهاد های حاصل از رسیدگی های انجام شده یاری می نماید. ادامه مطلب
امروزه برون سپاری به طور روز افزون به عنوان ابزار ی برای کاهش هزینه ها و نیل به اهداف استراتژیک به کار می رود. تاثیر بالقوه آن در تمامی فعالیت های کاری از جمله فن آوری اطلاعات ، عملیات خاص (مثل بعضی از جنبه های تامین مالی و حسابداری ) و مشهود است. ادامه مطلب

موسسه حسابداری تحلیل گران آگاه اندیش

آخرین اخبار سایت 

حسابرسی داخلی
استقرار سیستم های مالی
برونسپاری خدمات مالی
نرم افزار حسابداری